Oprava údajov nahlásených zamestnancov

Týmto hlásením opravujete údaje o zamestnancovi. Tu treba zapísať nové, správne údaje.

 

Pozor: Týmto hlásením NEMOŽNO predĺžiť alebo predčasne ukončiť obdobie vyslania zamestnanca!

 

Dôležité: Toto hlásenie zmeny treba mať pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 7. 

 

Opravy možno zapísať, ak ide o nasledovné:

 

Upozornenie k oprave: začiatok zamestnania kvôli neskoršiemu začiatku:

Ak bol zamestnanec nahlásený so začiatkom zamestnania napr. 1.1., ale skutočne začína pracovať až napr. 5.1., tak túto opravu a nový dátum začiatku zapíšte v bode 10 – poznámka. Predpokladaný koniec, ktorý je v hlásení uvedený, sa tým nemení.

Ak sa posunie celé nahlásené obdobie zamestnania, treba nahlásiť storno.