Dodatočné hlásenie

Chcete zamestnancov dodatočne nahlásiť k vyslaniu, ktoré už bolo nahlásené! To je možné len v období uvedenom v prvom hlásení.

 

Všetkých zamestnancov zapracujte do JEDNÉHO hlásenia, nepodávajte jednotlivé hlásenie za každého zamestnanca!

 

Dôležité: Toto hlásenie zmeny treba mať pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 7. 

 

Dodatočné hlásenia sú možné len počas obdobia vyslania, ktoré je uvedené v prvom hlásení pod bodom 5!

Pokiaľ toto obdobie už skončilo, je potrebné podať hlásenie predĺženia; ktoré možno podať len bezprostredne nadväzujúc na prvé hlásenie.

Ak ani prvá, ani druhá možnosť už neprichádza do úvahy, podajte nové hlásenie. 

 

Upozornenie: Dodatočné hlásenie sa vzťahuje na všetky údaje (odberateľ, miesto zamestnania), ktoré boli uvedené v prvom hlásení.

Pokiaľ nastane zmena v osobe odberateľa alebo miesta nasadenia, je potrebné vypracovať nové hlásenie.