Storno vyslania zamestnancov

Týmto hlásením sa stornuje zamestnanec.

Ak treba stornovať viacerých zamestnancov, tak ich treba uviesť v JEDNOM hlásení! Nepodávajte jednotlivé nahlásenie zamestnancov;

 

Dôležité: Toto hlásenie zmeny treba mať pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 7. 

 

Pozor: všimnite si rozdiel: či zamestnanec predčasne ukončil nasadenie alebo či nenastúpil na vyslanie! Storno treba zadať len v prípade, že zamestnanec NENASTÚPIL do vyslania.

 

V bode 10 Poznámky treba uviesť dôvod stornovania.

 (napr. kvôli ochoreniu, výpovedi alebo inému nasadeniu)