Okres oddelegowania łącznie z PIERWSZEGO ZGŁOSZENIA

Proszę tu wskazać okres, który był podany w pierwszym zgłoszeniu w punkcie 5 wzgl. w już wysłanym zgłoszeniu przedłużenia.