Evidenčné číslo/čísla vozidla/vozidiel, ktoré šoférujú vyslaní zamestnanci uvedení v bode 5

Upozornenie: ak sa nasadí počas doby platnosti hlásenia o vyslaní ďalšie vozidlo, ktoré doteraz nebolo nahlásené – tak toto vozidlo je potrebné nahlásiť prostredníctvom hlásenia o zmene „Dodatočné nahlásenie vozidiel“.