Informacje dotyczące obowiązkowego przechowywania dokumentacji zgłoszeniowo-płacowej na podstawie§ 19 ust. 3 cyfra 9 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego

W tym polu należy wskazać, GDZIE i u KOGO obowiązkowo znajduje się dokumentacja zgłoszeniowo-płacowa, którą należy udostępniać do wglądu odpowiednim organom.

Dokumentacja ta musi być w całości przechowywana w jednym miejscu, przechowywanie jej części w różnych miejscach jest niedopuszczalne!

Jak stanowi § 21 ust. 1 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego wymieniona dokumentacja ma zasadniczo zawsze znajdować się w miejscu pracy/aktualnego wykonywania pracy, aby można ją było w każdym czasie udostępnić właściwym organom; osobą, która ma ją przechowywać jest osoba wskazana w punkcie 3, należąca do kręgu oddelegowanych pracowników;

W drodze odstępstwa od tej zasady w treści § 21 ust. 1 cytowanej ustawy wskazano alternatywne opcje przechowywania tej dokumentacji, które wymienione są w formularzu zgłoszenia.

 

UWAGA: Wybrana w tym polu opcja jest obowiązująca i wyłącznapóźniejsza zmiana nie jest możliwa! Dokumentacja musi się znajdować we wskazanym miejscu u wskazanej osoby. W przeciwnym razie dane wskazane w zgłoszeniu są nieprawdziwe i powodują wszczęcie postępowania karno-administracyjnego.

Przykład: W zgłoszeniu wskazano, że dokumentacja jest przechowywana w miejscu pracy, natomiast w rzeczywistości przechowuje je profesjonalny pełnomocnik strony, wówczas organ uznaje podanie takich danych w zgłoszeniu za nieprawdziwe i wszczyna postępowanie karno-administracyjne!

 

Wskazówka: W wysyłanych później zgłoszeniach zmiany  informacja o miejscu przechowywania zgłoszeń i odpowiedniej dokumentacji odnosi się do danych z pierwszego zgłoszenia!

Oznacza to, że jeżeli w pierwszym zgłoszeniu wskazano, iż dokumentacja jest przechowywana w miejscu pracy, wówczas także zgłoszenia zmiany  należy przechowywać w tym samym miejscu.