Ukupno razdoblje upućivanja za Austriju

Ovdje treba navesti razdoblje, koliko dugo upućivanje/projekt upućivanja ukupno traje (od 1 dana do najdulje 24 mjeseca)

 

Uputa: Samo unutar ovog razdoblja, moguće su kasnije prijave radnika (ZKO3-prijava promjene).

Kada se upućivanje produljuje preko razdoblja koje je navedeno u prvoj prijavi, tada treba odmah i neposredno vršiti prijavu promjene o  produljenju (ZKO3-prijava promjene) – sa specifikacijom razdoblja produljenja.

Nije dopušteno: prekidati mjesec dana, a onda produljiti – nije moguće. Kod duljeg prekida treba vršiti novu prijavu!

Za prijavu promjene, potreban je broj transakcije.