Dokumentacija prijave i obračun plaća se nalaze

Prema čl. 21 st. 1 LSD-BG, dokumentacija je prijave:


Sačuvanje obračuna plaća prema čl. 22 st. 1 LSD-BG

U obračun plaća spada:

Cijeli obračun plaća treba biti na njemačkom jeziku, izuzev radnog ugovora koji treba biti ili na njemačkom, ili na engleskom jeziku.

Ustupitelj/Poslodavac mora staviti austrijskom naručitelju obračun plaća na raspolaganje.