Osoba upoważniona do reprezentowania pracodawcy wobec organów i urzędów

Należy wskazać osobę ponoszącą odpowiedzialność karną za przedsiębiorstwo.

 

Uwaga: MOŻNA dokonać przeniesienia tej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów tej ustawy na odpowiednią osobę, sporządzając dla niej pisemne ustanowienie odpowiedzialnego przedstawiciela na podstawie § 24 ust. 1 cyfra 1 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG). Takie ustanowienie należy przesłać drogą elektroniczną razem z formularzem ZKO1-A i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody ZKO1-Z. Dopiero po wpłynięciu ustanowienia do Centralnej Jednostki Koordynującej nabiera ono ważności (patrz odnośne objaśnienia Odpowiedzialny przedstawiciel ZKO2)