Osoba oprávnená na zastupovanie zamestnávateľa

Je potrebné uviesť tú osobu, ktorá má trestno-právnu zodpovednosť za podnik.

 

Poznámka: Za dodržiavania zákona možno zodpovednosť delegovať písomným „poverením úlohou zodpovednej osoby“ na adekvátnu osobu podľa § 24 ods. 1 č. 1 LSD-BG, ktorá tým bude menovaná. Toto menovanie sa elektronicky odosiela spolu s tlačivom ZKO1-A a podpísaným súhlasným vyhlásením tejto osoby ZKO1-Z. Menovanie nadobúda účinnosťpo prijatí na Centrálnom koordinačnom úrade (pozri ďalej vysvetlivky Zodpovedná poverená osoba ZKO2)