Osoba upoważniona do kontaktów na podstawie § 23 LSD-BG

W przypadku delegowania pracowników mobilnych (kierowców) w branży transportowej (transport towarów i przewóz osób) osobą, która jest upoważniona do kontaktów, jest poszczególny (delegowany) kierowca pojazdu, chyba że nastąpiło zgłoszenie innej osoby zamieszkałej na stałe w Austrii i posiadającej uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika stron jako osoby upoważnionej do kontaktów.

Jeżeli środek transportu nie jest drogowym pojazdem mechanicznym (np. statek), wówczas zgodnie z przepisami § 19 ust. 3 cyfra 3 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) należy wskazać osobę upoważnioną do kontaktów z grona oddelegowanych pracowników lub alternatywnie zgodnie z przepisami § 21 ust. 2 cyfra 4 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) zgłosić inną osobę przebywającą na stałe w Austrii i posiadającą uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika stron jako osobę upoważnioną do kontaktów.

Uwaga dodatkowa:

Jeżeli poszczególny kierowca jest osobą upoważnioną do kontaktów, nie należy wypełniać tych pól.

Do profesjonalnego reprezentowania stron jako pełnomocnik uprawnieni są: doradca podatkowy, adwokat, biegły rewident, notariusz.