Adresované
Úradu boja proti podvodom
Finančná polícia
Centrálne koordinačné oddelenie
Brehmstraße 14
1110 Viedeň

[ Deutsch | Čeština | English | Español | Hrvatski | Italiano | Magyar | Polski | Română | Slovenščina | Slovensky ]

Hlásenie o vyslaní do Rakúska

Hlásenie zmeny podľa § 19 ods. 4 zákona a boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (LSD-BG)

Pokyny k formuláru ZKO 4

Data Protection (Privacy) Policy available at english.bmf.gv.at/services/data-protection.html or in paper form at all tax and customs offices

Zohľadnite prosím

 • Povinné polePole musí byť vyplnené
 • InformáciaInformácia a pomoc pri vypĺňaní

Strana 1 z 3

Každú zmenu už podaného hlásenia treba bez meškania nahlásiť, t. zn. čo najskôr v deň zmeny a len výnimočne, v odôvodnených situáciách, v nasledujúci pracovný deň. Zmenu hlásenia „Nachmeldung (dodatočné hlásenie) a „Verlängerung“ (predĺženie) je treba včas podať PRED začatím práce a v prípade mobilných zamestnancov v doprave PRED vstupom na územie štátu.
Kombinácie možností výberu nie sú možné.
Viacero zmien treba podať jednu za druhou.
Zvoľte z nasledujúceho výberu najvhodnejší typ.

Príklad: Ak chcete vymeniť zamestnancov, tak vypracujte najprv stornovacie hlásenie zamestnancov podľa typu e) a potom dodatočné hlásenie zamestnancov podľa typu a).

Upozornenie: Nové hlásenie treba vypracovať vždy vtedy, ak sa zmení situácia prenechávania oproti prvému hláseniu. Stačí na to už zmena v jednom bode (napr. prijímajúci zamestnávateľ/odberateľ, miesto, náplň pracovných výkonov, obdobie).

Dôležité! Každé hlásenie zmeny musí mať prijímajúci zamestnávateľ pripravené spolu s prvým hlásením na mieste práce/nasadenia alebo na mieste/u tej osoby, ktorá je uvedená v prvom hlásení pod bodom 4!

Na základe zákona o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2017, a na základe povinného uvedenia údaja o tom, kto má povinnosť mať pripravené ohlasovacie a mzdové podklady podľa § 19 ods. 4 č. 7 LSD-BG, nie sú dodatočné hlásenia a predĺženia k hláseniu o prenechávaní pracovníkov podanému pred 1.1.2017 možné.
Namiesto dodatočného hlásenia alebo predĺženia je potrebné podať nové hlásenie.
Číslo transakcie/číslo referencie Povinné polia
Info - bude otvorené v novom okne 
Mittels einer Nachmeldung können neue Arbeitnehmer übermittelt werden. In der Nachmeldung können beliebig viele Arbeitnehmer neu gemeldet werden.
Info - bude otvorené v novom okne 
Bei der Verlängerung wird der Überlassungzeitraum für bereits gemeldete Arbeitnehmer verlängert. Die Verlängerung muss direkt an den bereits übermittelten Überlassungszeitraum anschließen. Es dürfen nur Arbeitnehmer verlängert werden, die bereits als überlassen gemeldet wurden.
Info - bude otvorené v novom okne 
(neplatí pre predĺženia alebo dodatočné hlásenia)
Mit dieser Meldung wird eine Arbeitskräfteüberlassung vollständig storniert.
Info - bude otvorené v novom okne 
Mit dieser Meldung wird der Überlassungszeitraum von Arbeitnehmern einer Arbeitskräfteüberlassung geändert und zwar verkürzt.
Info - bude otvorené v novom okne 
Mit dieser Meldung werden alle Arbeitnehmer, die angegeben sind, aus der Arbeitskräfteüberlassung storniert. Die Meldung kann nur bereits gemeldete Arbeitnehmer betreffen.
Info - bude otvorené v novom okne 
Mit dieser Meldung können die Daten von bereits gemeldeten Arbeitnehmern geändert werden. Folgende Daten können geändert werden:
 • Vor- oder Familiennamen
 • Staatsangehörigkeit
 • Geburtsdatum
 • Wohnanschrift
 • Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsnummer
 • Angaben zur Entlohnung
 • Arbeitszeit
 • Tätigkeit
1. Zamestnávateľka/zamestnávateľ

ZKO-4-A (v3.0.1)